Track No Title: Te guardare en mi corazon Album: Shoji Yokouchi Artist: Shoji Yokouchi Image: http://jukebox.au.nu/instromania/around_the_world/various/shoji_yokouchi_shoji_yokouchi//x200.jpg Track No Title: Rio de luna Album: Shoji Yokouchi Artist: Shoji Yokouchi Image: http://jukebox.au.nu/instromania/around_the_world/various/shoji_yokouchi_shoji_yokouchi//x200.jpg Track No Title: Extrados en la noche Album: Shoji Yokouchi Artist: Shoji Yokouchi Image: http://jukebox.au.nu/instromania/around_the_world/various/shoji_yokouchi_shoji_yokouchi//x200.jpg Track No Title: Solo se vive dos veces Album: Shoji Yokouchi Artist: Shoji Yokouchi Image: http://jukebox.au.nu/instromania/around_the_world/various/shoji_yokouchi_shoji_yokouchi//x200.jpg Track No Title: Un hombre y una mujer Album: Shoji Yokouchi Artist: Shoji Yokouchi Image: http://jukebox.au.nu/instromania/around_the_world/various/shoji_yokouchi_shoji_yokouchi//x200.jpg Track No Title: Gergina Album: Shoji Yokouchi Artist: Shoji Yokouchi Image: http://jukebox.au.nu/instromania/around_the_world/various/shoji_yokouchi_shoji_yokouchi//x200.jpg