Good Old Jukebox -   News -   Contact -   For supporters

Browse  
Search
Home / Instromania / Instro Monsters
Chet Atkins
What happened to audio samples?
Register now to receive news updates via e-mail
Chet Atkins - Discover Japan

Have question / report a problem?

Chet Atkins - Discover Japan (1973)
1. Hamabe No Uta (Narita)
2. Yurikago No Uta (Kusakawa)
3. Sato No Aki (Kainuma)
4. Natsu Wa Kinu (Koyama)
5. Mikan No Hanasaku Oka (Kainuma)
6. Jyogashima No Ame (Yamada)
7. Kojyo No Tsuki (Taki)
8. Akatonbo (Yamada)
9. Yashi No Mi (Ohnaka)
10. Hana (Taki)
11. Habu No Minato (Nakayama)
12. Furusato (Okano)
13. Yuyake Koyake (Kusakawa)
More information...

If you like this site you may support it with a small donation using Paypal:

Send a donation of